Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

1)    V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla společnost Agentura práce Plzeň s.r.o. (dále jen „společnost“), jako povinná osoba následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

2)    Každá osoba, která pro společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně nebo ústně. Přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost je vyloučeno.

3)    Oznámení může oznamovatel podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě Kateřině Karbanové, tel + 420 601 188 227, email karbanova@agenturapraceplzen.cz, a to

a)    písemně elektronicky na e-mailovou adresu pověřené osoby,

b)    v listinné podobě na adresu Přemyslova 111/3, 301 00 Plzeň s označením na obálce: „Oznámení protiprávního jednání – neotvírat“,

c)     osobně (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) nebo

d)    telefonicky na čísle pověřené osoby uvedeném výše.

4)    Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení oznamovatel v oznámení uvede alespoň:

a)    svou identifikaci,

b)    identifikaci osob podezřelých z protiprávního jednání a všech dalších zúčastněných osob,

c)     podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání,

d)     konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření oznamovatele o protiprávním jednání.

5)    Oznámení může oznamovatel rovněž podat rovnou Ministerstvu spravedlnosti, způsoby podání, identifikace pověřené osoby ministerstva spolu s kontaktními údaji a zabezpečeným formulářem pro podání ministerstvu jsou veřejně přístupné na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

6)    Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takovéto jednání může být sankcionováno pokutou ve výši do 50 000 Kč.

7)    O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

8)    S podanými oznámeními se může seznamovat pouze výše uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba společnosti navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

9)    Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona o ochraně oznamovatelů náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

 

V Plzni dne 1.8.2023

 

Agentura práce Plzeň s.r.o.

Lukáš Krásný, jednatel